Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
425 Số bài - 28%
 
key (425)
309 Số bài - 20%
 
Chu Miu (309)
307 Số bài - 20%
 
NTSno.1 (307)
117 Số bài - 8%
 
Admin (117)
116 Số bài - 8%
 
tientala (116)
54 Số bài - 4%
 
Jenny Doll (54)
53 Số bài - 3%
 
jazzminlove (53)
53 Số bài - 3%
 
mycomputer (53)
46 Số bài - 3%
 
hyunjin (46)
38 Số bài - 3%
 
myhanhdk (38)
Các bài gửi mới nhấtNgười gửi cuối

Share | 
 

 Tổng hợp bài tập pascal 11 (có đáp án)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
key

avatar


Posts : 425
Points : 1703
Thanked : 11
Sinh Nhật : 12/12/1993
Tuổi : 25
Đến từ : Mỹ Lợi
Nick chat : monkeyshandsome
Sở thích : Nghiên cứu khoa học
>

Thú 3D

sheep

•»»-»sheep«-««•

Posts : 425
Points : 1703
Thanked : 11
Sinh Nhật : 12/12/1993
Tuổi : 25
Đến từ : Mỹ Lợi
Nick chat : monkeyshandsome
Sở thích : Nghiên cứu khoa học

Bài gửiTiêu đề: Tổng hợp bài tập pascal 11 (có đáp án)  Thu Aug 26, 2010 12:10 pm


  Hihi, hôm nay key chia sẽ tất cả các bài tập pascal mà key đã làm năm lớp 11 (bật mí lớp 11 key được 8,6 môn pascal)

để được 8 phẩy môn pascal thì từng này là đủ, nếu muốn cao điểm hơn thì cần tư duy một chút nữa.......

Giải phương trình:
Code:
Var a, b, c, x1, x2: real;

Procedure Nhapabc(var aa,bb,cc: real);
Begin
Write('a='); Readln(aa);
Write('b='); Readln(bb);
Write('c='); Readln(cc);
End;

Procedure GPTB2;
Var Delta: real;
Begin
Delta:=sqr(b)-4*a*c;
If Delta<0 then Writeln('Phuong trinh vo nghiem.')
Else
If Delta=0 then
Begin
Write('Phuong trinh co nghiem kep : ');
Write('x1,2=',-b/(2*a):8:2);
End
Else
Begin
x1:=(-b+sqrt(Delta))/(2*a);
x2:=(-b-sqrt(Delta))/(2*a);
Writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la :');
Writeln('X1=',x1:8:2,', X2=',x2:8:2);
End;
End;

BEGIN
Writeln(' Giai Phuong Trinh Bac Hai Voi Cac He So :');
Nhapabc(a,b,c);
If a<>0 then GPTB2
Else Writeln(' Khong phai phuong trinh bac hai ');
Readln ;
END .
Tất cả các bài tập kiểu mảng:
Code:
                      {In Mang}


var A:array[1..100] of integer;
tong,j,min,max,maxd,csmaxd,i,csmin,csmax,tg,n,tongle,tongchan,demam,demduong,demchan,demle:integer;
tb:real;
begin
writeln('nhap so phan tu: ');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
writeln('gia tri phan tu thu ',i,':= ');
readln(a[i]);
end;
readln;
for i:=1 to n do
write(a[i]:4);
readln;

                      {Day Tang Dan}
{
for i:=1 to (n-1) do
for j:=i+1 to n do
if a[i]>a[j] then
begin
tg:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=tg;
end;
for i:=1 to n do
write(a[i]:4);
readln;    }

                      {Day Giam Dan}
{
for i:=1 to (n-1) do
for j:=i+1 to n do
if a[i]<a[j] then
begin
tg:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=tg;
end;
for i:=1 to n do
write(a[i]:4);
readln;  }

                    {Gia Tri Lon Nhat-Nho Nhat}

max:=a[1];
csmax:=1;
for i:=1 to n do
if max<a[i] then
begin
max:=a[i];
csmax:=i;
end;
writeln('phan tu lon nhat la: ',max,',  chi so la: ',csmax);
min:=a[1];
csmin:=1;
for i:=1 to n do
if min>a[i] then
begin
min:=a[i];
csmin:=i;
end;
writeln('phan tu be nhat la: ',min,',  chi so la: ',csmin);
readln;


                        {Tinh Tong-Trung Binh Cong}

tong:=0;
for i:=1 to n do
begin
tong:=tong+a[i];
tb:=tong/n;
end;
writeln('tong cua cac phan tu la: ',tong:6);
writeln('trung binh cong cua cac phan tu la: ',tb:6:2);
readln;

                        {Tong cac so chan-le}

tongchan:=0;
tongle:=0;
for i:=1 to n do
begin
if a[i]>0 then
tongchan:=tongchan+a[i];
if a[i]<0 then
tongle:=tongle+a[i];
end;
writeln('tong cac so chan:= ',tongchan);
writeln('tong cac so le:= ',tongle);
readln;

                          {Tong Cac so am-duong}

demduong:=0;
demam:=0;
for i:=1 to n do
begin
if a[i]>0 then demduong:=demduong+1;
if a[i]<0 then demam:=demam+1;
end;
writeln('co tat ca ',demduong,' so duong');
writeln('co tat ca ',demam,' so am');
readln;

                      {Co bao nhieu so chan-le}

demchan:=0;
demle:=0;
for i:=1 to n do
begin
if (a[i] mod 2=0) and (a[i]<>0) then demchan:=demchan+1;
if (a[i] mod 2=1) or (a[i] mod 2=-1) then demle:=demle+1;
end;
writeln('co tat ca ',demchan,' so chan');
writeln('co tat ca ',demle,' so le');
readln;

                  {Phan tu duong dau tien-cuoi cung}

i:=1;
while (i<=n) and (a[i]<0) do i:=i+1;
if i>n then
writeln('khong co phan tu duong dau tien') else
writeln('phan tu duong dau tien la',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
i:=n;
while (i>=1) and (a[i]<0) do i:=i-1;
if i<1 then
writeln('khong co phan tu duong cuoi cung') else
writeln('phan tu duong cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
readln;

                        {Phan tu am dau tien-cuoi cung}

i:=1;
while (i<=n) and (a[i]>=0) do i:=i+1;
if i>n then
writeln('khong co phan tu am dau tien') else
writeln('phan tu am dau tien la',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
i:=n;
while (i>=1) and (a[i]>=0) do i:=i-1;
if i<1 then
writeln('khong co phan tu am cuoi cung') else
writeln('phan tu am cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
readln;

                  {Phan tu chan dau tien-cuoi cung}

i:=1;
while (i<=n) and (a[i] mod 2=1) do i:=i+1;
if (i>n) or (i=0) then
writeln('khong co phan tu chan dau tien') else
writeln('phan tu chan dau tien la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
i:=n;
while (i>=1) and (a[i] mod 2=1) do i:=i-1;
if i<1 then
writeln('khong co phan tu chan cuoi cung') else
writeln('phan tu chan cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
readln;

                    {Phan tu le dau tien-cuoi cung}

i:=1;
while (i<=n) and (a[i] mod 2=0) do i:=i+1;
if i>n then
writeln('khong co phan tu le dau tien') else
writeln('phan tu le dau tien la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
i:=n;
while (i>=1) and (a[i] mod 2=0) do i:=i-1;
if i<1 then
writeln('khong co phan tu le cuoi cung') else
writeln('phan tu le cuoi cung la: ',a[i]:4,',  chi so la: ',i:2);
readln;


                    {Tim so duong be nhat}


i:=1;
while(i<=n) and (a[i]<=0) do i:=i+1;
if i>n then write('khong co phan tu duong be nhat') else
begin
if a[i]>0  then
maxd:=a[i];
csmaxd:=i;
for i:=csmaxd to n do
if (a[i]<=maxd) and (a[i]>0) then
begin
maxd:=a[i];
csmaxd:=i;
end;
write('co so duong be nhat: ',maxd,', chi so: ',csmaxd);
end;
readln;
writeln;writeln('nhan enter de tro lai');
readln;
end.Tất cả các bài tập kiểu xâu:
Code:
                      {Nhap xau-in xau dao}


var
st:string;
max,i,n,k,j,demkitu,demtu:integer;
ch:char;
a:string;
dem:array['A'..'Z'] of integer;
begin
writeln('xau can nhap la:');
readln(st) ;
writeln('xau dao cua xau tren la:');
for i:=length(st) downto 1 do
write(st[i]);
readln;
writeln;


        {so lan xuat hien cua ki tu-ki tu xuat hien nhieu lan nhat}

for i:=1 to length(st) do
st[i]:=upcase(st[i]);
for ch:='A' to 'Z' do dem[ch]:=0;
for i:=1 to length(st) do
if (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then dem[st[i]]:=dem[st[i]]+1;
for ch:='A' to 'Z' do
if dem[ch]>=1 then
writeln('ki tu ',ch,' xuat hien ',dem[ch],' lan');
max:=0;
for ch:='A' to 'Z' do
if dem[ch]>=max then max:=dem[ch];
for ch:='A' to 'Z' do
if dem[ch]=max then
writeln('ki tu ',ch,' xuat hien nhieu lan nhat, voi ',max,' xuat hien');
readln;
writeln;


                {chuyen ki tu thanh hoa-thuong}

writeln('xau duoc chuyen thanh ki tu hoa:');
for i:=1 to length(st) do
st[i]:=upcase(st[i]);
for i:=1 to length(st) do
write(st[i]);
readln;
writeln('xau duoc chuyen thanh ki tu thuong:');
for i:=1 to length(st) do
if (st[i]>='A') and (st[i]<='Z') then
st[i]:=chr(ord(st[i])+32);
for i:=1 to length(st) do
write(st[i]);
readln;
writeln;
                  {kiem tra xau Palidrom}

a:='';
for i:= length(st) downto 1 do
a:=a+st[i];
if a=st then
write('xau vua nhap la xau Palidrom') else
write('xau vua nhap khong la xau Palidrom');
readln;
writeln;


                      {chuan hoa xau}

while st[i]=' ' do delete(st,1,1);
while st[length(st)]=' '  do delete(st,length(st),1);
k:=pos('  ',st);
while k>0 do
begin
delete(st,k,1);
k:=pos('  ',st);
end;
writeln('xau da duoc chuan hoa:');
for i:=1 to length(st) do
write(st[i]);
readln;
writeln;

            {so tu co trong xau}

demtu:=1;
for i:=1 to length(st) do
for j:=i+1 to length(st) do
if st[i]=' ' then
begin
demtu:=demtu+1;
i:=j;
end;
writeln('xau co ',demtu,' tu');
readln;
writeln;

              {xau viet hoa ki tu dau tien cua moi tu}

writeln('xau viet dung chinh ta la: ');
st[1]:=upcase(st[1]);
for i:=1 to length(st) do
if st[i]=' ' then
begin
st[i+1]:=upcase(st[i+1]);
end;
for i:=1 to length(st) do
write(st[i]);
readln;
writeln;
write('nhan enter de tro lai');
readln;
end.

Bài tập kiểu tệp:
Code:

var tep1,tep2:text;
 i,n:integer;
 th,lt,tb:real;
begin
 assign(tep1,'E:\a.txt');
 rewrite(tep1);
 write('nhap so luong hoc sinh: ');readln(n);
for i:=1 to n do
 begin
  writeln('diem hoc sinh thu ',i,':');
  write('diemm li thuyet: ');readln(lt);
  write('diem thuc hanh: '); readln(th);
  write(tep1,lt:6:1,th:6:1);
end;
close(tep1);
assign(tep2,'E:\b.txt');
rewrite(tep2);reset(tep1);
i:=1;
while not eof(tep1) do
 begin
  read(tep1,lt,th);
  tb:=(lt+th*2)/3;
  writeln('diem trung binh hoc sinh thu ',i,': ',tb:6:1);
  writeln(tep2,'diem trung binh hoc sinh thu ',i,': ',tB:6:1);
  i:=i+1;
 end;
close(tep2);
writeln('nhan enter de ket thuc');
readln;
end.
Bài tập về tam giác:
Code:
var xa,xb,xc,ya,yb,yc,a,b,c,s:real;
    DE,CA,VU:BOOLEAN;

FUNCTION kcach(x1,x2,y1,y2:real):real;
begin
  kcach:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2));
end;

FUNCTION dt(a,b,c:real):real;
  var p:real;
begin
  p:=(a+b+c)/2;
  dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
end;

FUNCTION kiemtra(a,b,c:real): boolean;
  var ketqua: boolean;
  begin
 ketqua:=False;
 if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then ketqua:=True;
    kiemtra:=ketqua;
  end;

 PROCEDURE Tinh_chat(a,b,c : real; Var  deu,can,vuong:boolean);
  Begin
Deu:=False;  Can:=false;  Vuong:= False;
  IF  (a=b) or (b=c) or (a=c) then Can:= True;
  if (a=b) and (b=c) then  Deu:=True;
  IF (a*a=b*b+c*c)  OR (b*b=a*a+c*c) OR (c*c=a*a+b*b) Then Vuong:=True;
  end;

BEGIn

 write('nhap toa do dinh A: ' );readln(xa,ya);
 write('nhap toa do dinh B: ');readln(xB,yb);
  write('nhap toa do dinh C: ');readln(xc,yc);
 a:=Kcach(xb,xc,yb,yc);
 b:=kcach(xc,xa,yc,ya);
 c:=kcach(xa,xb,ya,yb);
 if kiemtra(a,b,c) then
 begin
 s:=dt(a,b,c);
 writeln('do dai canh a= ',a:8:2);
 writeln('do dai canh b= ',b:8:2);
  writeln('do dai canh c= ',c:8:2);
 writeln('Chu vi = ',(a+b+c):9:2);
 writeln('dien tich = ',s:9:2);
  tinh_chat(a,b,c,de,ca,vu);
 if de then writeln('DAY LA TAM GIAC DEU ')
  ELSE
  if ca  then writeln('DAY LA TAM GIAC CAN ')
    ELSE
      IF VU then writeln('DAY LA TAM GIAC VUONG ');
        if not(de) and not(ca) and not(vu) then writeln('DAY LA TAM GIAC THUONG ');
 end
 else writeln('khong ton tai tam giac');

readln;
end.Chữ kí của key

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
teobaoloc

avatar


Posts : 1
Points : 3
Thanked : 0
>

Thú 3D

alliga11

•»»-»alliga11«-««•

Posts : 1
Points : 3
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Tổng hợp bài tập pascal 11 (có đáp án)  Mon Sep 26, 2011 1:37 pm


  quá dữ. toàn những câu lệnh mới và hay. Cần phải học tập thêmChữ kí của teobaoloc

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hyunjin

avatar


Posts : 46
Points : 178
Thanked : 4
Sinh Nhật : 25/09/1994
Tuổi : 24
Nick chat : the_gj0j_k0_ngu0j
>

Thú 3D

beaver

•»»-»beaver«-««•

Posts : 46
Points : 178
Thanked : 4
Sinh Nhật : 25/09/1994
Tuổi : 24
Nick chat : the_gj0j_k0_ngu0j

Bài gửiTiêu đề: Re: Tổng hợp bài tập pascal 11 (có đáp án)  Tue Sep 27, 2011 7:39 am


  lúc học giải pt thì đã học chương trình con đâu anh.


Chữ kí của hyunjin


Khách viếng thăm Sợ hok?

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://class11a.very.vn
Sponsored content>

Thú 3D


•»»-»«-««•


Bài gửiTiêu đề: Re: Tổng hợp bài tập pascal 11 (có đáp án)  


  Chữ kí của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

Tổng hợp bài tập pascal 11 (có đáp án)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Chuyên mục :: Pascal-
 


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog